Duurzaamheid & Veiligheid

Milieu vriendelijk materieel

Ons nieuwe materieel voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van energieverbruik. Ook uit bedrijfseconomische overwegingen maken we maar mogelijk ons bestaand materieel duurzamer.

Taskforce energy management

Onze Taskforce Energy Management volgt ontwikkelingen van de (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van emissies nauwlettend en initieert energiebesparingen en emissiereductie-initiatieven door innovaties in materieel en werktechnieken.

De Taskforce staat onder leiding van een lid van de Raad van Bestuur en bestaat onder meer uit specialisten en professionals uit de Offshore Energy en Dredging divisies. De Taskforce vervult een coördinerende rol, bundelt kennis en best-practices en bevordert de interne bewustwording.

In sectorverband werkt de Taskforce mee aan het ontwikkelen van een industriestandaard voor de baggervloot voor het meten van de CO2-uitstoot per productie-eenheid.

NINA

Het Veiligheidsprogramma

Duurzaamheid is belangrijk voor J. van Vliet B.V.. We willen optimaal bijdragen aan maatschappij, milieu en het welzijn van onze medewerkers.

J. van Vliet B.V. levert een duurzame bijdrage aan de maatschappij. Met de nationale bijdrage aan de  infrastructuur en diverse bouwprojecten stimuleren wij de economie, werkgelegenheid, sociale omstandigheden en veiligheid in verschillende regio’s.

Lees verder..

Certificaten

Wij houden ons aan de regels van de opdrachtgever. Daarom bezitten wij meerdere certificaten en deelnemingen.

Lees verder..

Maatregelen op onze vloot

Al dan niet samen met leveranciers, branche-organisaties, kennisinstituten en NGO’s blijven we ons inspannen voor:

Toepassing van schonere en zuinigere voorstuwingsinstallaties en schonere brandstof

In 2013 zijn we door het Shipbreaking Platform met ons duurzame sloopprogramma onderscheiden als industry leader. In 2014 hebben we ons partnerschap met een werf in Mexico, Ensenada verder vorm gegeven waarbij we kennis hebben ingebracht om middels een intensieve samenwerking de werf te laten voldoen aan onze eisen.

Een duurzaam ontmantelingsbeleid

In 2013 zijn we door het Shipbreaking Platform met ons duurzame sloopprogramma onderscheiden als industry leader. In 2014 hebben we ons partnerschap met een werf in Mexico, Ensenada verder vorm gegeven waarbij we kennis hebben ingebracht om middels een intensieve samenwerking de werf te laten voldoen aan onze eisen.

Toepassing van energiebesparende maatregelen

In 2014 is een start gemaakt met de performancetesten van de grotere baggerschepen en is een plan gepresenteerd om de energie-efficiënte van de schepen te verbeteren.

Stimuleren van het milieubewustzijn van onze medewerkers

Ook in 2014 is er voor de vloot-staf, samen met de NGO Pro Sea, een Marine Environmental Awareness-training gehouden waarin onder andere wordt stilgestaan bij de marine ecologie, verantwoord afvalbeheer, ballastwaterbehandeling en emissies. Het programma is aangepast op de Dredging situatie.

Verantwoord gebruik van water

We gaan verantwoord om met ballastwater. In 2014 zijn twee pilots gestart met innovatieve behandelingssystemen. In een volgend CSR-verslag zullen wij daar over rapporteren.

Cradle-to-cradle, recycling en afval

Met de Beelen Groep hebben we een geborgd proces tot stand gebracht om versleten drijvende baggerleidingen te recyclen. Daarnaast hebben we cradle-to-cradle ketens ingericht met gieterijen Van Voorden, Allard en Magotteaux voor versleten waaiers en baggerpompen en met Vosta voor snijkoptanden. Sinds de aanvang van dit traject is ruim 2,7 miljoen kilo materiaal retour geleverd en hergebruikt. We voldoen aan de IMO MARPOL voorschriften waarbij afval niet overboord mag worden geloosd tenzij het een gespecificeerde uitzondering betreft. Onze schepen groter dan 400gt hebben een afval managementplan waarin alle acties waarbij afval weggegooid of verbrand is, worden opgenomen in een ‘Garbage Record Book’. De havens die wij aandoen hebben de verplichting dit afval op te nemen.

2015 2016

CO² prestatieladder

Boskalis Nederland en J. van Vliet bv blijven werken aan hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) met daarin onder andere CO2-reductie als concrete doelstelling. In dit kader is het energiemanagementsysteem van Boskalis Nederland sinds 2011 gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder (www.skao.nl). In 2012 heeft Boskalis Nederland niveau 5, het hoogste niveau, op de CO2-Prestatieladder behaald.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat in Nederland wordt ingezet door overheidsorganisaties en het bedrijfsleven om bedrijven die deelnemen aan veelal complexe aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen, zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het niveau op de Ladder vertaalt zich in concreet voordeel in het aanbestedingsproces: hoe hoger op de ladder, hoe meer fictieve korting op de inschrijfprijs. Conform de CO2-Prestatieladder is het energiemanagementsysteem van Boskalis ingedeeld in 4 invalshoeken:

A. Inzicht;
B. Reductie;
C. Transparantie;
D. Participatie.

Boskalis communiceert tenminste twee maal per jaar op deze website over elk van de invalshoeken.

CO2-emissies

Boskalis meet en rapporteert over de totale CO2-uitstoot van de vloot op basis van het brandstofverbruik. Door het ontbreken van een eenduidige meetnorm kan de relatieve uitstoot per productie-eenheid nog niet zinvol worden uitgedrukt. Daardoor zijn de jaarlijkse verbruiksrapportages, nog los van de effecten van acquisities en desinvesteringen, moeilijk met elkaar te vergelijken. Een complex van factoren speelt daarbij een rol.

Onze bagger- en offshorevloot bestaat uit verschillende scheepstypes. Ook de inzet van modernere of juist oudere schepen en de bezettingsgraad van de vloot zijn van invloed op het brandstofverbruik in een jaar.

Bovendien kan de aard van de projecten voor een vertekend beeld zorgen. Een snijkopzuiger die bijvoorbeeld in het ene jaar op projecten heeft gewerkt met veel harde grond, kan het andere jaar een veel geringer brandstofverbruik laten zien door werkzaamheden in minder harde grond.

Een vergelijking van het absolute brandstofverbruik zegt dus onvoldoende over de kwaliteit van onze milieuprestatie. Het koppelen van een kwantitatieve doelstelling aan het jaarlijkse brandstofverbruik zien wij daarom op dit moment als niet zinvol.

Ook bij Dockwise is de rapportage complex vanwege verschillen in vlootsamenstelling, leeftijd van de vaartuigen, bezetting van de schepen, afgelegde afstanden en welk soort vracht is vervoerd. Al deze aspecten zijn van invloed op het energieverbruik van de vloot.

Om een afgewogen rapportage te kunnen presenteren over ons brandstofverbruik en onze CO2-emissies spant Boskalis zich in om binnen de sector tot overeenstemming te komen over een industriestandaard voor CO2-uitstoot per productie-eenheid.

Voor informatie over onze CO2-emissies in 2014 verwijzen wij u naar ons CSR verslag. Lees verder op de website van Boskalis.